Privacy Statement

Via dit privacy statement informeert de stichting Dementie Anders Bekeken u over de wijze waarop wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf hebt verstrekt voor het verkrijgen van informatie omtrent de vorderingen van de stichting of omdat u hebt aangegeven mee te willen werken om het spiritueel huis te realiseren dan wel er in te willen werken.

De persoonsgegevens zoals contactgegevens NAW, email en aanhef worden gebruikt voor verzending van informatie

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens gekoppeld. Verder worden er door de beheerder geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bezoek aan de website

Bij bezoek van de website www.dementieandersbekeken.nl/ worden geen gegevens bewaard in zogenaamde cookies. De website dient uitsluitend voor het tonen van informatie. Indien u via mijn website mijn boek bestelt dan zijn NAW, email en de tenaamstelling van de bankrekening noodzakelijk ter controle van betaling. De NAW gegevens en email worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van mijn boek naar u waarna de gegevens na de gebruikelijke bewaartermijn worden verwijderd.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Gegevens van geintresseerden worden blijvend bewaard totdat een opzegging plaats vindt. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden tenzij de geintresseerden daar zelf om vraagt of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

De beheerder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Periodiek worden backups aangemaakt om gegevensverlies zoveel mogelijk te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dementieandersbekeken.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de beheerder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar johnlucht@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

De beheerder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Terug